Functieomschrijving

Boekhouder (M/V/X)

Functie

CONTEXT:

De Grondregie van Ukkel, een gemeentedienst met een speciale begroting en aparte boekhouding, is belast met het administratief en technisch beheer van terreinen, gebouwen en woningen op het privédomein van het gemeentelijk patrimonium. Het is ook een instrument van ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau, dat soms gronden ter beschikking stelt van openbare actoren, soms woningbouw- of renovatieprojecten ontwerpt, ontwikkelt en daaraan deelneemt, alsook aan stadsvernieuwingsoperaties, in samenwerking met de gewestelijke actoren en per besluit van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Functioneel gezien bestaat de boekhoudkundige cel van de Grondregie uit twee voltijdse boekhouders.

Het is de bedoeling dat deze twee ambtenaren elkaar aanvullen en het volledige scala van aan elkaar toegewezen taken op zich kunnen nemen.

VOORNAAMSTE OPDRACHTEN EN ACTIVITEITEN:

 • Als boekhouder bent u verantwoordelijk voor de correcte invordering van de inkomsten en voor de wettelijkheid van de uitgaven van de Grondregie en rapporteert u aan de directie ;
 • U stelt jaarlijks de begroting van de Grondregie, de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans op, samen met een verslag dat de resultaten van de rekeningen weergeeft ;
 • U verricht de terugbetalingen van de leningen, de begrotingscontrole en de vereffening van de facturen ;
 • U volgt de financiële aspecten van onroerende verrichtingen op ;
 • U controleert de betalingen verricht door de huurders, de erfpachters, de tijdelijke gebruikers en de concessiehouders en boekt deze inkomsten in een boekhoudkundige software ;
 • U eist de achterstallige betalingen op ;
 • U stelt wekelijks de betaalmandaten op en laat ze vervolgens goedkeuren door het schepencollege ;
 • U verricht de overschrijvingen via online banking, voor de goedkeuring door de gemeenteontvanger van de betalingen verschuldigd aan de leveranciers ;
 • U werkt de btw-lijst bij die de facturen bevat die onderworpen zijn aan het regime van de btw-verlegging ;
 • U stuurt jaarlijks de lijst van de klanten die onderworpen zijn aan de btw naar de FOD Financiën ;
 • U stelt de driemaandelijkse btw-aangifte op in samenwerking met de dienst Ontvangerij ;
 • U stelt maandelijks de inkomsten- en uitgavenstaten van de schatbewaarder op ;
 • U volgt de bankrekeningen geopend op naam van de gemeentelijke Grondregie van Ukkel op, in samenwerking met de gemeenteontvanger ;
 • U stelt driemaandelijks de vorderingsstaten op ;
 • U stelt de afrekeningen van de kosten van de huurders van gebouwen op ;
 • U controleert en behandelt de aanslagbiljetten kohieruittreksels inzake onroerende voorheffing uitgegeven door de FOD Financiën ;
 • U bereidt jaarlijks een brief voor en stuurt hem naar de huurders die een vermindering op de onroerende voorheffing kunnen genieten ;
 • U stelt de jaarlijkse fiscale fiches op voor de roerende voorheffing die de gemeente verschuldigd is op de bezettingsvergoedingen die zij int voor de reclameborden die op gemeentelijke terreinen zijn geplaatst ;
 • U beheert de archieven van het boekhoudkundig departement ;
 • U begeleidt de geschillenprocedures en voert eventueel de beslissingen uit om de verschuldigde (achterstallige) bedragen in te vorderen ;
 • U ontwikkelt daarnaast de analytische opvolging van de boekhouding en het kostenbeheer (trends in ontvangsten en uitgaven) en stelt oplossingen voor ;
 • U verzekert de financiële opvolging van de subsidies toegekend door de hogere overheid ;
 • U waakt over de beheersing van de uitgaven en over de regelmatigheid van de betalingen, in het licht van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen ;
 • U stelt de oriëntatienota en het driejarig beheerplan dat ermee gepaard gaat op (programma van erfgoedinvesteringen) ;
 • U wordt gevraagd om financieel advies te geven aan het diensthoofd, de penningmeester van de Grondregie, het departementshoofd en de schepen die bevoegd is voor de Grondregie ;
 • U blijft op de hoogte van de evolutie en schikt zich naar de wijzigingen van de geldende boekhoudkundige en fiscale normen en naar de regels van administratief en financieel toezicht ;

U verzorgt een goede relatie en wisselt informatie uit met de leveranciers, waarbij u waakt over de naleving van de betalingstermijnen, en met de gewestelijke ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het financieel toezicht.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een diploma boekhouding of een gelijkwaardig diploma erkend door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • U heeft een bewezen ervaring in een gelijkaardige functie ;
 • U bent vertrouwd met begrotingstechnieken ;
 • U heeft een analytische geest en een goede werkwijze ;
 • U kunt goed schrijven en communiceren ;
 • U bent gestructureerd, nauwkeurig en georganiseerd, bent in staat uw werk zelfstandig te organiseren en kunt prioriteiten stellen ;
 • U neemt initiatief om de opgelegde doelstellingen te bereiken ;
 • U werkt graag in teamverband; Uw zin voor samenwerking en onderlinge hulp is erkend ;
 • U bent stressbestendig ;
 • Actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge communicatie) ;
 • Kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking WORD, spreadsheets EXCEL, e-mail OUTLOOK) en een boekhoudingsprogramma.

Bovendien zijn dit troeven:

- goede kennis van overheidsboekhouding, met name gemeentelijke boekhouding of boekhouding voor een gemeentelijke regie ;

- kennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten ;

- beheersing van software voor financieel beheer van onroerend goed (zoals Immo Assist).

ONS AANBOD:

 • Contract van bepaalde duur van 6 maanden - verlengbaar (nadien mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur) - Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Voltijds ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1) ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en in de privésector voor zover deze ervaringen nuttig zijn voor de functie ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Maaltijdcheques (€ 8/dag) ;
 • Tweede pensioenpijler ;
 • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heeft u interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om uw motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van uw cv uit te diepen ;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (HR, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen ;
 • Afhankelijk van de noden van de functie, een schriftelijke proef om de schrijf-, synthese- en analysevaardigheden van de eerder geselecteerde kandidaten na te gaan en/of een online werkpersoonlijkheidsinventaris waarmee in ongeveer twintig minuten het persoonlijkheidsprofiel, het professionele gedrag en de sterke en zwakke punten van de kandidaat kunnen worden vastgesteld.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:di 9 mei 2023
 • Locatie: Dienst Gemeente-eigendommen en Grondregie

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]