Functieomschrijving

Preventieadviseur (M/V/X)

Functie

UW OPDRACHT:

Als preventieadviseur staat u het bestuur bij in de toepassing van de maatregelen beoogd door de wet op het welzijn en verschaft u advies aan de werkgever en de werknemers om een goede kennis van de wetgeving te verzekeren. U streeft actief het welzijn van het gemeentepersoneel na.

UW TAKEN:

o U verricht regelmatig en systematisch bezoeken aan de verschillende gebouwen van het bestuur om de arbeidsomstandigheden te controleren.

• U onderzoekt op initiatief of op vraag van de werkgever, ofwel zo snel mogelijk op vraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers, de werkposten telkens wanneer de werknemers die ze gebruiken blootgesteld worden aan een verhoogd risico of aan nieuwe risico's.
• U verricht regelmatig bezoeken aan de werkplaatsen.
• U gaat over tot een onderzoek van de arbeidsongevallen, schierongevallen en incidenten die plaatsgevonden hebben op de werkplaats.
• U formuleert advies over de opleiding van de werknemers.
• U neemt kennis van de onderdelen die psychosociale risico's kunnen veroorzaken.

o U verricht minstens een keer per jaar een grondig onderzoek van de werkplaatsen en van de werkposten om de arbeidsomstandigheden te controleren.

• U verricht de nuttige, noodzakelijke en relevante onderzoeken, studies en opzoekingen voor de verbetering van het welzijn van de werknemers.
• U verricht analyses of controles op de voorwaarden voorzien door de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan of laat ze uitvoeren.
• U werkt samen met de EDPB, begeleidt de preventieadviseur van deze dienst tijdens de bezoeken aan de werkplaatsen en staat hem bij tijdens het onderzoek naar de oorzaken van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
• U werkt mee aan de analyse van de oorzaken van de psychosociale risico's op het werk.
• U formuleert voorstellen voor het onthaal, de informatie, de opleiding en de sensibilisering van de werknemers over het welzijn.

o U neemt kennis van de fabricageprocessen, werkmethodes en werkprocedures, onderzoekt ze ter plaatse en stelt maatregelen voor om de eruit voortvloeiende risico's te beperken.

• U werkt de noodzakelijke documentatie bij, waarvan de inhoud bepaald is in bijlage I van de Codex op het Welzijn op het Werk, Boek II. Titel 1.
• U staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij tijdens het opstellen, programmeren, uitvoeren en evalueren van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersysteem.
• U stelt de documenten op met betrekking tot de arbeidsmiddelen en de persoonlijke beschermingsmiddelen.
• U verzekert de verantwoordelijkheid voor de informatieverwerking (privacyverklaring).

o U waakt erover dat de werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of zich onwel voelen eerste hulp en dringende verzorging krijgen, tenzij andere medische diensten aangesteld in toepassing van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen belast zijn om de verzorging van de werknemers te verzekeren.

• U doet aangiftes van beroepsziekten.
• In noodsituaties waarin u geen beroep kunt doen op de directie, treft u zelf de nodige maatregelen om de oorzaken van het gevaar en de overlast te verhelpen.
• U voert de maatregelen uit die van toepassing zijn in geval van een ernstig arbeidsongeval.

o U stelt de maandelijkse verslagen op, waarvan de inhoud verduidelijkt wordt in bijlage II van de Codex, om de wetgeving na te leven.

• U stelt het jaarverslag op, waarvan de inhoud verduidelijkt wordt in bijlage III van de Codex.
• U stelt de arbeidsongevallenfiches op, waarvan de inhoud verduidelijkt wordt in bijlage IV van de Codex, of vult het aangifteformulier van arbeidsongevallen in, overeenkomstig artikel 28 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
• U verzekert het secretariaat van het Comité PBW.

o U onderhoudt relaties met de voornaamste partners van de gezondheid op het werk om een hecht netwerk te vormen.

• U onderhoudt relaties met de vertrouwenspersoon.
• U onderhoudt relaties met de preventieadviseur psychosociale risico's op het werk en met de externe preventieadviseur (arbeidsgeneesheer).
• U onderhoudt relaties met de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren van de mobiele en tijdelijke bouwplaatsen.

GEZOCHT PROFIEL:

o U bent houder van een technisch masterdiploma (richting ingenieur, ergonoom of hygiënist);
o U beschikt over een uitstekende kennis van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en heeft een basisopleiding preventieadviseur genoten;
o Beschikken over ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt;
o U bent gestructureerd, ordelijk en flexibel, bent in staat uw werk zelfstandig te organiseren en durft initiatief te nemen om de verwachte resultaten te behalen;
o U bent in staat uw grenzen af te bakenen en u verwijst naar uw management voor elke beslissing die niet binnen het afgebakende kader valt;
o U bent georganiseerd en nauwkeurig, u kunt prioriteiten stellen en dienovereenkomstig handelen;
o U heeft een analytische geest en een goede werkwijze;
o U werkt graag in teamverband. Uw zin voor samenwerking en onderlinge hulp is erkend;
o U kunt zich vlot mondeling en schriftelijk uiten. Uw boodschappen zijn helder, gestructureerd en duidelijk;
o U bent stressbestendig;
o Actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge communicatie);
o Kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e mail, enz.).

ONS AANBOD:

o Contract met onbepaalde duur - Onmiddellijke indiensttreding;
o Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A5);
o Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en de privésector voor ervaring die nuttig is voor de functie;
o Mogelijkheid tot telewerk;
o Aangename werkomgeving;
o Eindejaarstoelage;
o Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
o Gratis MIVB-abonnement;
o 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
o Taalpremie op basis van een Selor-attest;
o Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
o Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

  • Online op:di 12 september 2023
  • Locatie: IDPBW
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]