Functieomschrijving

Jurist (M/V/X)

Bedrijfsdetails

CONTEXT :

De dienst Gemeente-eigendommen, Grondregie en Huisvesting draagt bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het grondbeleid van de gemeente Ukkel. Zijn drie componenten vervullen verschillende opdrachten, die allemaal als doel hebben om een deel van het gemeentelijk onroerend vermogen te beheren, voornamelijk de gebouwen (huizen en appartementen) bestemd voor huisvesting en terreinen die verhuurd worden, om alle burgers een kwalitatieve woning tegen een aantrekkelijke of sociale prijs, een moestuinperceel of een parkeerplaats te kunnen aanbieden. Onze dienst treedt in het kader hiervan op als een "eigenaar-verhuurder".

Functie

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN :

Het erfgoedbeheer komt tot stand in de verschillende aspecten die het omvat: administratief, technisch en boekhoudkundig. Het technisch luik omvat het onderhoud, het behoud en de herstelling (renovatie of restauratie) van het onroerend vermogen door een beroep te doen op overheidsopdrachten, terwijl het administratief luik van het beheer zich vertaalt in de opmaak van allerlei contracten, inclusief huurovereenkomsten, en huishoudelijke reglementen. Vanuit dit oogpunt lijkt onze dienst op een "vastgoedsyndicus".

Een andere opdracht bestaat erin, naargelang de behoeften, de dossiers voor verkoop, aankoop of gratis overdracht van gebouwen of onbebouwde terreinen voor te bereiden, ten algemenen nutte, voor de verwezenlijking van aanlegprojecten eigen aan de gemeente of in het kader van stedenbouwkundige lasten. Vanuit dit oogpunt treedt onze dienst nu eens op als een "notariskantoor", dan weer als een "openbare investeerder".

Tot slot oefent de component "Gemeente-eigendommen" van de dienst occasioneel zowel een opdracht van ondersteuning aan de andere diensten en departementen van het gemeentebestuur als een opdracht van informatie aan het publiek uit. Hij beantwoordt bijvoorbeeld de vragen met betrekking tot het openbaar of privéstatuut van gemeentepercelen of over de grens tussen een privé-eigendom en het domein van de gemeente Ukkel.

JOUW TAKEN :

 • Je coördineert de administratieve cel (component Gemeente-eigendommen) van de dienst, ondersteunt de dienstchef bij de verwezenlijking van zijn dagtaken en vervangt hem in zijn functies wanneer hij afwezig is.
 • Je formuleert mondelinge en schriftelijke juridische adviezen voor gebruik binnen het bestuur over onderwerpen die tot de opdrachten en activiteiten van de dienst behoren;
 • Je verzekert voornamelijk de behandeling van de juridische vragen over de volgende dossiers voor aankoop of verkoop en de opmaak van de bijbehorende ontwerpen van beraadslagingen (schepencollege, gemeenteraad), in samenwerking met de andere bevoegde gemeentediensten, de gewestbesturen en de notarissen:
  • Gratis overdracht, door de eigenaar, van terreinen of gebouwen, als stedenbouwkundige lasten opgelegd door stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen of BBP's.
  • Aankoop van grondinnemingen bestemd voor de openbare weg, in het kader van onteigeningsplannen om algemene rooilijnplannen te verwezenlijken, inclusief de relaties met de concessiehouders van overheidsdiensten.
  • Andere onroerende aankopen ten algemenen nutte, hetzij in volle eigendom, hetzij schepping van gesplitste zakelijke rechten of erfdienstbaarheden, ten bate van de gemeente.
  • Toekenning door de gemeente van gesplitste zakelijke rechten of erfdienstbaarheden aan derden.
 • Je verzekert de opvolging van de aankoopverrichtingen van gebouwen, die ertoe strekken de doelstellingen van stadsherwaardering en -vernieuwing te verwezenlijken (meer bepaald Stadsbeleid), en in het kader van erfgoedverrichtingen die gesubsidieerd worden door andere gewestbesturen, alsook de opmaak van de bijbehorende ontwerpen van beraadslagingen, in samenwerking met de dienst Stadsvernieuwing, de gewestbesturen en de notarissen.
 • Je stelt de vragen tot voorkoopbesluiten (BWRO) op in samenwerking met de andere bevoegde gemeentediensten en de gewestbesturen.
 • Je verzekert de juridische opvolging van de dossiers met betrekking tot het openbaar beheersrecht en andere instrumenten die ingevoerd zijn in het kader van het Noodplan voor huisvesting.
 • Je stelt voor rekening van de dienst contracten (ofwel van private aard, ofwel met betrekking tot het openbaar domein), administratieve bestekken van overheidsopdrachten en indien nodig ontwerpen van authentieke aktes (zakelijke rechten, huurovereenkomsten van lange duur) op, in samenwerking met de Juridische dienst en de Opdrachtencentrale.
 • Je beheert de opvolging van de klachten, inlichtingen en vragen tot verduidelijking van burgers, advocaten, notarissen of medecontractanten van het bestuur, die vragen van juridische aard opwerpen (meer bepaald inzake grenzen van eigendommen, erfdienstbaarheden en openbaar of privaat domeinstatuut), inclusief de opmaak van de antwoordbrieven.

Profiel

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je bent houder van een licentie/master in de rechten, bij voorkeur met een oriëntatie in publiek- en/of bestuursrecht, of van een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • Een eerste ervaring in het openbaar ambt of in een notariskantoor (1-3 jaar) is een troef, alsook de kennis van het bestuursrecht van onroerende goederen en eventueel ook van het bouwrecht ;
 • Je bent in staat om een team te managen ;
 • Je bent stressbestendig en flexibel ;
 • Je houdt van verantwoordelijkheid ;
 • Je bent nauwgezet in de opvolging van je dossiers ;
 • Je leeft termijnen en prioriteiten na ;
 • Je kan goed analyseren, initiatief nemen en organiseren ;
 • Je werkt autonoom en kan goed in teamverband werken ;
 • Je kan goed teksten opstellen ;
 • Je hebt een actieve kennis van het Nederlands en het Frans ;
 • Je bent houder van het taalattest voor de tweede taal (schriftelijke en mondelinge proef) afgeleverd door SELOR of beschikt over voldoende kennis om het op korte termijn te behalen;
 • Je hebt kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.).

Aanbod

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD :

 • Contract met bepaalde duur van een jaar ;
 • Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Voltijds (37,5 uur/week) ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1 - attaché). Ter informatie: bruto maandloon van € 4.053,65 voor 5 jaar ervaring en € 4.719,94 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Maaltijdcheques (€ 8) ;
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenstelsel ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Professionele opdracht in een dynamisch team ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende uren en goed evenwicht tussen werk en privé door de wettelijke en extralegale verlofdagen (minstens 38,5 dagen) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden, georganiseerd in onze lokalen tijdens de uren (kantoorsoftware, talen, welzijn, enz.) ;
 • Mogelijkheid tot structureel en occasioneel telewerk ;
 • Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering (Ethias).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag, zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

U kunt bijkomende informatie in verband met de functie verkrijgen bij Mr Didier Huwaert, verantwoordelijke van de dienst, via dhuwaert@ukkel.brussels, met vermelding van uw volledige gegevens.

 • Online op:do 8 februari 2024
 • Locatie: Dienst Gemeente-eigendommen, Grondregie en Huisvesting
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]